Minőségbiztosítás

A MOME Minőségpolitikai Nyilatkozata (Irányelvek)

A MOME vezetése és minden munkatársa elkötelezett a minőségközpontú oktatás, kutatás, menedzsmenti tevékenységek és hallgatói szolgáltatások megvalósításában. A MOME minőségpolitikája - a küldetésre alapozva - az oktatás, az alkotó, kutató és menedzsmenti tevékenységek, a tanulás és a hallgatói szolgáltatások, valamint a nemzetközi szerepvállalás eredményességének javítását célozza. 

A MOME progresszív nemzeti intézményként és kreatív szellemi műhelyként a magyar társadalom és a közép-európai térség jövőjét kívánja alakítani. A MOME-t a hallgatók, oktatók, munkatársak és az együttműködő partnerek sokszínű gondolkodása és hasonló értékválasztása határozza meg, amelynek egyik fontos eleme a minőség- és értékalapúság.

A MOME stratégiai céljai között szerepel, hogy nemzetközi szinten jegyzett, európai szinten élvonalbeli és Közép-Európa legjobb kreatív oktatási intézményévé váljon, élvonalbeli designkutatást és kreatív innovációt végezzen és valós társadalmi és gazdasági hatást érjen el. Mindehhez sokszínű partneri és együttműködési rendszert működtet az európai és a globális felsőoktatási térségben, inspiráló környezetet és korszerű infrastruktúrát tart fenn, és fenntartható működési modell kialakítására törekszik. Az alaptevékenységet támogató szolgáltatások minőségi fejlesztése is ezeknek a céloknak az elérését szolgálja. 

A szűkebb értelemben vett minőségpolitika a fenti célok elérését a minőségbiztosítás folyamataival, módszereivel és eszközeivel szolgálja. A minőségbiztosítási tevékenység keretében szabályozott folyamatok és eljárások továbbfejlesztése, illetve ezeknek a mechanizmusoknak minden képzési szintre és formára való kiterjesztése a cél, hogy a MOME polgárai egyre szélesebb körben elkötelezetten és aktívan járuljanak hozzá az oktatás, az alkotó munka, a kutatás és innováció, valamint a szolgáltatások minőségének fejlesztéséhez, rendszeresen értékelve e tevékenységeket. Ennek az értékelési folyamatnak fontos állomásai egy teljesítményösztönző- és értékelő rendszer, valamint az ügyviteli, menedzsment és belső szolgáltatási folyamatokra is kiterjed átfogó minőségstandardok és indikátorok kidolgozása és bevezetése. Továbbá hasonlóan fontos cél az oktatási és kutatási tevékenységeink minőségalapú működésének tudatosabbá tétele és a minőségirányítási szervezet megerősítése, kapacitásainak bővítése a MOME pilléreiben.

E célok elérése érdekében a MOME a minőségbiztosítás alapvető folyamatait az ESG standardjaira és irányelveire alapozva fejleszti, ösztönözve a folyamatos fejlődést. A felhasználók, megrendelők és partnerek elégedettségének növelése érdekében igényeiket és meglátásaikat felhasználja az oktatás, az alkotás, a kutatás és innovációs tevékenységek, valamint a hallgatói szolgáltatások fejlesztése során. Az intézményi minőségpolitika aktualizálására rendszeresen sor kerül az Európai Unió felsőoktatás-politikája és a felsőoktatás ágazati minőségpolitikájára is figyelembevételével.

Budapest, 2021. június 21.

 

Minőségirányítás a MOME-n

A MOME minőségbiztosítási szervezetét a modellváltás nyomán az új fenntartó által kiadott új SzMSz átalakította. A MOME minőségirányítási rendszerének működtetéséért az új SzMSz szerint a kancellár felelős a rektor aktív közreműködése mellett. A minőségbiztosítási szervezet így két alrendszerre válik szét a terület sajátosságainak megfelelően: az akadémiai (oktatási/kutatási) területért a rektor a szenátus együttműködésével, a menedzsmenti területért a kancellár felelős.

A minőségirányítási szervezet legfőbb döntéshozó szerve a Szenátus, amely az akadémiai minőségbiztosítási feladatok szakmai előkészítése és a megvalósítás szakmai felügyelete érdekében állandó bizottságként Minőségbiztosítási Bizottságot működtet.

A rektor a minőségbiztosítási tevékenység felügyeletével az általános rektorhelyettest bízta meg, amelynek munkáját a rektori kabinetben működő minőségügyi referens segíti, aki egyben a Szenátus Minőségbiztosítási Bizottságának titkári feladatait is ellátja. A rektor bízza meg továbbá az akadémiai terület folyamatainak felelőseit is.

A menedzsment területen a kancellár minőségbiztosítást felügyelő munkáját vezérigazgatói megbízott (kontroller) segíti. 

A minőségbiztosítási szervezet szereplőit, hatásköreit és feladatait részletesen az SzMSz mellékletét képező új minőségügyi szabályzat határozza meg (amely a korábbi minőségbiztosítási szabályzatokat hatályon kívül helyezte). Ugyancsak e szabályzat rendelkezik a főbb dokumentumokról és azok kiadásáról.

 

Minőségbiztosítási Bizottság

Mint a MOME Szenátusának egyik állandó bizottsága, a Minőségbiztosítási Bizottság felelős az egyetem minőségirányítási  és menedzsment rendszerének ellenőrzéséért.  Megvitatja és véleményezi a minőségbiztosítási éves jelentéseket, nyomon követi, véleményezi és szakmailag támogatja az egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéseit, valamint a szenátus elé terjeszti a kapcsolódó koncepciókat és tervezeteket.

A bizottság öt főből áll, akiknek a személyére a rektor és a kancellár közösen tesz javaslatot a Szenátusnak. A tagokat a Szenátus választja, és legfeljebb négy évig tart egy bizottsági testület mandátuma, utána új testületet kell választani, vagy újraválasztani a régit. A bizottság elnökét a testület maga választja ki, aki felelős a napirend összeállításáért és az ülések vezetéséért.  Az ülésekre az aktuális ügyek szükségessége szerint, de legalább félévente kerül sor. A bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet az oktatásfejlesztésért felelős rektori megbízott, valamint a minőségbiztosítási referens is.

 

Organogram

Letölthető minőségbiztosítási szervezeti organogram