Közérdekű adatok

A KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEK

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. Hivatalos név (teljes név) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 2. Székhely H-1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 70 684 7100
+36 1 392 11 00
 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 1 392 1188
 6. Központi elektronikus levélcím info@mome.hu
 7. A honlapok URL-je https://mome.hu
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) +36 70 684 7104
brand@mome.hu
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
 10. Az ügyfélfogadás rendje Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti és Működési Szabályzat >
Az Egyetem szervezeti felépítése >
MOME Organogram >

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az Egyetem szervezeti felépítése >
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az Egyetem szervezeti felépítése >

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

 

1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve designisso
disegno
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) designisso
disegno
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve designisso
disegno

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó hivatalos neve: Moholy- Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány
Székhelye: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Postai címe: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Telefonszáma: +36 1 392 1100
Elektronikus levélcíme: info@mome.hu
Honlapja: www.mome.hu

 

Ágazati irányító: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Székhelye: H-1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Postai címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefonszáma: +36 1 795 1700
Telefaxszáma:  +36 1 795 0697
Elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlapja: https://www.kormany.hu/

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Fenntartó esetében nincs adat.
Ágazati irányító (ITM): Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Telefonszám: +36 1 795 6766; +36 1 795 3832; +36 1 896 0513
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Ügyfélszolgálati idő:
Hétfő: 12:00 – 16:00
Kedd: 9:00 – 13:00
Szerda: 12:00 – 16:00
Csütörtök: 9:00 – 13:00

1.7. Költségvetési szervek
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Egyetem esetében nem értelmezhető
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Egyetem esetében nem értelmezhető

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervezeti és Működési Szabályzat >
Adatvédelmi szabályzat >
Felsőoktatással kapcsolatos joganyag:
 2.1 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven. Az Egyetem esetében nem értelmezhető
 3.1 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása. Az Egyetem esetében nem értelmezhető

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Az Egyetem esetében nem értelmezhető.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Képzések >
Térítési és Juttatási Szabályzat >
Költségtérítések rendje >
Könyvtár >
Kollégiumi díjakról szóló utasítás >
 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Képzések >
Térítési és Juttatási Szabályzat >
Költségtérítések rendje >
Könyvtár >
Kollégiumi díjakról szóló utasítás >
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Képzések >
Térítési és Juttatási Szabályzat >
Költségtérítések rendje >
Könyvtár >
Kollégiumi díjakról szóló utasítás >
 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Képzések >
Térítési és Juttatási Szabályzat >
Költségtérítések rendje >
Könyvtár >
Kollégiumi díjakról szóló utasítás >

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Adatvédelmi Szabályzat >
Hallgatói nyilvántartás: NEPTUN
Munkavállalói nyilvántartás: KulcsSoft
Pénzügyi-számviteli rendszer: Forrás SQL
Elektronikus iratkezelő rendszer: DMSone Elektronikus Ügyiratkezelő Rendszer
 2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Adatvédelmi Szabályzat >
 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Adatvédelmi Szabályzat >
 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Adatvédelmi Szabályzat >

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Made in MOME
 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Made in MOME
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Made in MOME
 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Made in MOME

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Szervezeti és Működési Szabályzat >
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Az Egyetem esetében nem értelmezhető
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Szervezeti és Működési Szabályzat >
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Szenátusi jegyzőkönyvek >
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Szervezeti és Működési Szabályzat >
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A Szenátus ülései nyilvánosak
Szervezeti és Működési Szabályzat >
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje Szervezeti és Működési Szabályzat >
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Szenátusi jegyzőkönyvek >

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Szenátusi jegyzőkönyvek >
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Szenátusi jegyzőkönyvek >
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Szenátusi jegyzőkönyvek >
 4.1 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Az Egyetem esetében nem értelmezhető
 5.1 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Az Egyetem esetében nem értelmezhető
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Az Egyetem esetében nem értelmezhető
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Az Egyetem esetében nem értelmezhető

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk FSA
Erasmus+ >
Kiválósági cím >
Hallgatói pályázatok >

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek, események >

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Adatvédelmi Szabályzat >
Kancellária
jog@mome.hu
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Adatvédelmi Szabályzat >
Kancellária
jog@mome.hu
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
jog@mome.hu
+36 70 684 7103
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi felelős: Kun Zsuzsanna, vezérigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kovács Márk
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Összesített hallgatói, oktatói és végzettségi adatok
 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Adatvédelmi Szabályzat >
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
 A) Adat megnevezése  B) Adat
 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Erasmus+ >
Kiválósági cím >
Hallgatói pályázatok >
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Hivatalos dokumentumok

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Állami Számvevőszék – Az állami felsőoktatási intézmények ellenőrzése a hallgatói önkormányzatok tekintetében
Állami Számvevőszék – Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése
Állami Számvevőszék - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai ÁSZ jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények ellenőrzése a hallgatói önkormányzatok tekintetében, 2018. >
ÁSZ jelentés – Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 2018. >

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

EMMI Ellenőrzési jelentéstervezet kivonata >
EMMI Hivatali gépjárműhasználat jelentéskivonat >
Végleges jelentés kivonat, ösztöndíj, MOME >


IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Összesített hallgatói, oktatói és végzettségi adatok

 

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Gazdálkodási adatok

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Gazdálkodási adatok

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Gazdálkodási adatok

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Gazdálkodási adatok
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Gazdálkodási adatok
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Gazdálkodási adatok

II. Közzétételi egység: Támogatások
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Az Egyetem esetében nem értelmezhető.
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Az Egyetem esetében nem értelmezhető.

III. Közzétételi egység: Szerződések
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Gazdálkodási adatok

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Az Egyetem esetében nem értelmezhető.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Európai Unió által támogatott projektek összefoglalása

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv >