A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Intézményi Tájékoztatója

 

I. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 A felsőoktatási intézmény neve, címe, intézményi azonosító száma
      Hivatalos neve: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
      Székhelye: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
      Postai címe: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
      Telefonszáma: +36 1 392 1100
      Elektronikus levélcíme: info@mome.hu 
      Honlapja: http://www.mome.hu 
      Intézményi azonosító szám: FI 73435

 

1.2 A felsőoktatási intézmény általános jellemzői
      A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem weboldalán teszi közzé többek között a rá vonatkozó általános
      információkat. Ez a weboldal elérhető a www.mome.hu oldalon.

 

1.3 A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei
      A felsőoktatási szakképzésre, alap-, mester- és osztatlan képzésre magyar állami ösztöndíjas finanszírozási
      formában felvett hallgató által vállalandó feltételek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
      (a továbbiakban Nftv.) 48/A-48/S. §-aiban találhatók meg. A törvény a következő oldalon érhető: jogtar.hu
      A feltételek összefoglalása az alábbi linkeken olvasható:oktatas.hu és felvi.hu

 

1.4 A hallgatói követelményrendszer vagy annak elektronikus elérése.  
      A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói követelményrendszerét az Nftv. rendelkezéseinek megfelelően
      a Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei tartalmazzák. A Hallgatói követelményrendszerhez
      kapcsolódó szabályzatok külön részben, ezen a linken elérhetőek: MOME hivatalos dokumentumok

 

1.5 A tanév és a képzési időszakok időbeosztása a hallgatókra vonatkozó meghatározó dátumokkal
      A tanévre vonatkozó időszakok, az adott tanév rendje a Neptun kezdőoldalán érhető el 
      A regisztrációs és tantárgyfelvételi időszakot, illetve a vizsgajelentkezési időszakot a tanév rendje
      tartalmazza, ezekről az időszakokról, valamint a félév aktuális teendőiről a hallgatók a tanulmányi
      rendszerben megadott e-mail elérhetőségükre „hírlevél” formájában is kapnak tájékoztatást.
      A felvételivel kapcsolatban további információk elérhetőek az alábbi linken: MOME felvételi

 

1.6 A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok.  
      A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanulmányi ügyeit a Tanulmányi Információs Központ
      intézi. A félfogadási időpontok és az elérhetőségek ezen a linken érhetőek el: MOME TIK  

 

1.7 A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei
      Az Nftv. 50. §-a alapján a hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben,
      szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.
      A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a
      végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói
      jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési
      követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány
      kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését
      követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.
      A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és
      értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket
      alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből - szakdolgozat vagy
      diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből - állhat.
      Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési
      kötelezettségének nem tett eleget.
      A záróvizsgával kapcsolatos speciális rendelkezéseket a Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
      VI. és VI/A. Fejezete tartalmazza. A jelenleg hatályos, illetve a korábbi KTVSZ-ek elérhetőek az alábbi
      linken, a Hallgatói követelményrendszer részben: Hivatalos dokumentumok  
      A záróvizsgára jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül elektronikusan történik. A szakdolgozattal,
      záróvizsgákkal, a záróvizsgákra történő jelentkezés rendjével, határidejével kapcsolatos információkat az
      Egyetem a Neptun - Hasznos linkek menüpontja alatt teszi közzé, valamint a hallgatókat a tanulmányi
      rendszerben megadott e-mail elérhetőségükre küldött „hírlevél” formájában tájékoztatja.

 

1.8 A speciális szükségletű hallgatókkal foglalkozó koordinátor neve és elérhetőségei, a tevékenység rövid ismertetése:
      A fogyatékossággal élő hallgatókat segítő koordinátor neve és elérhetőségei:
      Németh Tünde tanulmányi igazgató
      e-mail: tanulm@mome.hu
      Az Esélyegyenlőségi szabályzat ITT elérhető

 

1.9 Az intézményi mobilitási koordinátor neve és elérhetősége, a tevékenység rövid ismertetése 
      A Hallgatói mobilitási koordinátor neve és elérhetőségei:
      Erős-Tárczy Zsuzsanna
      Erasmus+ / Campus Mundi koordinátor
      erasmus@mome.hu
      A nemzetközi mobilitásokkal kapcsolatos információk elérhetőek az alábbi linken: MOME Nemzetközi mobiltás

 

1.10 A hallgatói jogorvoslat rendje
      A hallgatói jogorvoslatra vonatkozó szabályzat megtalálható az alábbi linken, a Hallgatói követelményrendszer részben: MOME hivatalos dokumentumok  

 

1.11 A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés módja
      A mentálhigiénés tanácsadással kapcsolatos információk elérhetőek az alábbi linken: Mentálhigiénés tanácsadás  

 

1.12 A beiratkozási és bejelentkezési eljárás
      A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás az első aktív félév megkezdését megelőzően
      személyesen történik, aminek teljesítési részleteiről az Egyetem a felvételi határozat kiküldésével
      egyidejűleg értesíti a leendő hallgatókat. A bejelentkezési kötelezettséget a Neptun tanulmányi
      rendszerben teljesíthetik a hallgatók félévente a tanév rendjében meghatározott időszakban.
      A beiratkozás feltétele állami ösztöndíjas finanszírozási formában az állami ösztöndíj feltételeinek vállalása
      a beiratkozás részeként szolgáló nyilatkozat megtételével, önköltséges képzés esetén pedig a képzési
      szerződés megkötése.
      Az általános- és pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók a beiratkozással kapcsolatos összesített
      határidőket és feltételeket az értesítő levélben találják meg.

 

1.13 A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk 
      A külföldi hallgatók számára az Egyetem biztosítja weboldalának angol nyelvű változatát. Elérhető itt: https://mome.hu/en 
     A tartózkodási engedély megszerzésével kapcsolatos információk: ITT és ITT

 

1.14 A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei
      Az intézmény által szedett díjakkal kapcsolatban információk az Egyetem Térítési és Juttatási
      Szabályzatában, illetve a Mulasztási és késedelmi térítési díjakról, valamint a kollégiumi díjakról szóló
      kancellári utasításban találhatóak.
      Az önköltség mértékével kapcsolatban információ a Költségtérítések rendjéről szóló szabályzatban (SZMSZ melléklete) található.
      Valamennyi dokumentum elérhető az alábbi linken, Hallgatói követelményrendszer részben: Hivatalos dokumentumok 
      Az önköltséges hallgatóval az Egyetem beiratkozáskor képzési szerződést köt.
      A képzési szerződés tartalmazza a hallgató adatait, a képzés megnevezését, az önköltséges képzésre
      érvényes összeget, amely a hallgatói jogviszony alatt nem módosítható.
      Az önköltséges finanszírozási formára történő átsorolás esetén az önköltséges képzés megkezdésének
      tanévére meghirdetett önköltségi díj kerül megállapításra a képzési szerződésben.

 

1.15 A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek
      A kollégiumra vonatkozó információk megtalálhatóak itt: MOME kollégium

 

1.16 A könyvtári és számítógépes szolgáltatások
      A könyvtárral kapcsolatos tudnivalók elérhetőek itt: MOME könyvtár  

 

1.17 A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei
      A MOME Sportegyesület elérhetősége: ITT

 

II. KÉPZÉSENKÉNTI TUDNIVALÓK, KÉPZÉSI IDŐSZAKONKÉNT ELKÜLÖNÍTVE

      A képzésenkénti tudnivalókat, képzési időszakonként elkülönítve a tantervek tartalmazzák. Ennek elérhetősége: Tantervek
      A tantárgyak tárgyleírása (tematikája) a Neptun tanulmányi rendszerből a tárgyfelvételt követően letölthető a hallgatók számára.